ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สำหรับนักเรียนฝึกสมองเรียนรู้บูรณาการ
กำลังออนไลน์3คน
ผู้ชมวันนี้44คน
ผู้ชมเมื่อวานคน
ผู้ชมเดือนนี้44คน
ผู้ชมเดือนก่อน10325คน
ผู้ชมทั้งสิ้น673409คน
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นเจ้าภาพ จัดการอบรม โดยงบประมาณของ สช. ในเรื่องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สู่ศตวรรษที่ 21 รูปแบบ STEM ให้กับครูระดับมัธยมศืกษาตอนปลายและอาชีวศืกษา
วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารโรงเรียน King School เมือง Hamilton ประเทศ Newzealand เข้าเยี่ยมโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี และเสวนาแลกเปลี่ยน การจัดการศืกษาเน้นกระบวนการคิด รูปแบบ Thinking Class กับผู้บริหารรร.เอกชน จ.นนทบุรี อาทิเช่น รร.เล็กโกเมศอนุสรณ์ รร.อัมพรไพศาล รร.พัฒนาเด็กสมองไว รร.ปิยะฉัตร รร.อนุบาลดวงใจ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อการขับเคลื่อนการศืกษาร่วมกัน
วันที่ 13 -14 มิถุนายน 2558 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดอบรมตามงบประมาณของ สช. เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ STEM Model ให้กับครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 Mr.Barry Khur หัวหน้าฝ่ายภาษาอังกฤษต่างประเทศ Jitsin Independent High School,Penang,Malaysia เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตร ของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านผู้เรียน และครูในอนาคตของประชาคมอาเซียน
วันที่ 23 - 24 พค.2558 รร.ประสาทวิทยานนทบุรีเป็นเจ้าภาพการอบรมโดยงบประมาณจากสช. อบรมเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวบูรณาการ STEM Model ให้กับครูระดับ ประถมศืกษาตอนปลาย และ ระดับมัธยมศืกษาตอนต้น
วันที่ 12 - 13 พค. 58 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ รร.อนุบาลวชิร จ.พิจิตร และ รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จ.พิษณุโลก เข้าอบรมฝืก การสอน โดยใช้สื่อนิทาน หลักสูตร My First English Adventure 
วันที่ 11 พค. 58 คณะครูรร.ศรีวิทยา รร.เล็กโกเมศอนุสรณ์ รร.ปิยะฉัตร รร.สุตะบำรุงพิทยาคาร เข้าอบรมในโครงการความร่วมมือด้านการจัดการศืกษา การอบรม Brush Up ในการสอน ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อการสอนของครูมีประสิทธิภาพยิ่งขื้น
วันที่ 9 - 10 พค. รร.ประสาทวิทยานนทบุรี เป็นเจ้าภาพอบรม โดยงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศืกษาเอกชน อบรมการสอนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ STEAM Model สำหรับเด็กเล็ก โดยทีมวิทยากรจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ลาดกระบัง และทีมครูของรร.
วันที่ 29 เมษายน 2558 คณะครูสอนภาษาไทย และ ฝ่ายวิชาการระดับประถม รร.ปัณณวิชญ์ อ.บางปะอิน เข้าศืกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เพื่อนำกลับไปใช้ในการปรับปรุงการสอน 
วันที่ 25 -26 เมษายน 2558 Ms. Cielo T. Granada และ Mr.Lenjie ให้การอยรมครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ รร.ในความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รร.ศรีวิทยา จ. ฉะเชิงเทรา รร.ศรีนครินทร์ จ.สงขลา รร.ปัณณวิชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ณ. รร.ประสาทวิทยานนทบุรี
วันที่ 25 - 26 เมษายน 2558 รร.ประสาทวิทยานนทบุรี ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดอบรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ STEAM Model สำหรับเด็กเล็ก โดยงบประมาณของสช.ที่ให้กับ ปสกช.จังหวัดนนทบุรี วิทยากร ได้รับความร่วมมือจาก มจพ. ดร.ชัยยพล และทีมอาจารย์ พร้อมกับวิทยากร คุณครูจารุวรรณ แก้วประเสริฐ และคุณครูปรียา เภาหิงค์
วันที่ 18 - 19 เมษายน 2558 Ms. Cielo T. Granada อบรม ภาษาอังกฤษ ให้กับครูต่างชาติ ของรร.ในโครงการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาครู กับรร.ยอดไม้งาม จ.สุพรรณบุรี รร.ปิยะฉัตร จ.นนทบุรี รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จ.พิษณุโลก ที่รร.ประสาทวิทยานนทบุรี
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพหุปัญญา โดยใช้พหุนวัตกรรม เป็นยุทธศาสตร์ ทั้งด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน และการจัดการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2558
ผู้บริหารรร.อนุบาลยอดไม้งาม จ.สุพรรณบุรี เข้าศืกษาดูงานการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ My First English Adventure และปรืกษาการบริหารงาน เมื่อวันที่ 24 กพ. 58
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลดวงใจ เข้าดูงานการจัดกิจกรรม Story-Based Arts and Cooking ใในระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ จ.นนทบุรี เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของอนุบาลและการจัดประสบการณ์ด้านภาษา ให้กับเด็กเล็กตามทฤษฎี ที่ว่า "The Ealier,the better" เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558
คณะผู้บริหารและครูรร.กุมุทมาส จ.นนทบุรี ขอศืกษางานและรับข้อแนะนำ ในการจัดรูปแบบกิจกรรมสอดแทรก วิทย์ และ คณิต ในระตับชั้นอนุบาล " STEAM  model " และการจัดการสอนบูรณาการ ในระดับประถม " STEM model " เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
คณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี Ms.Cielo T.Granada , Ms.Abacryst Siago Pines เป็นวิทยากรอบรมคณะครูระดับอนุบาลในจังหวัดนนทบุรีเรื่อง "V A K Learning Style Approach" ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 2 วัน
คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล ในนาม ชมรมผู้ประกอบการสถานศึกษารับเลี้ยงเด็ก จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 42 คน เข้าเยี่ยมชมการจัดรูปแบบการพัฒนาเด็กเล็กด้วยนวัตกรรมภาคปฎิบัติจิตศึกษา/นวัตกรรมดนตรีพัฒนาอัจฉริยภาพคีรีบูนจีเนียสมิวสิค/นวัตกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ / นวัตกรรม My First English Adventure ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และคณะครูทั้งระดับปฐมวัย และประถมศึกษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานการจัดจิตศึกษาซึ่งเป็นนวัตกรรมภาคปฏิบัติ / การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรม My First English Adventure ซึ่งเป็น Story - Based Program ที่ใช้ระบบ Spiral - Up Approach เมื่อวันที่ 12 พฤศจิการยน 2557
คณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูปฐมวัย โรงเรียนรัตนไพศาล จ.สุพรรณบุรีและโรงเรียนชาญรัตน์วิทยา จ.นนทบุรี ขอเข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกกรมเด็กปฐมวัยและการจัดการเรียนภาษาอังกฤษด้วย Story - Based Program วิธีการ Spiral Approach เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557
ผู้บริหาร และคณะครูสอนภาษาอังกฤษ ไทยและต่างชาติ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.แพร่ เข้าสังเกตการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรม M F E A  และ The Adventure of Henry & Lucy วันที่ 14 - 15 ตุลาคม เป็นเวลา 2 วัน
ผู้บริหาร คณะครูฝ่ายอนุบาลโรงเรียนปัณณวิชญ์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชม สังเกตการจัดกิจกรรมจิตศึกษา กับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เพื่อจัดระบบวิธี(Mind Set) ให้กับเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2557 เป็นเวลา 3 วัน
คณะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพฤกษาและโรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา เข้าศืกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาล เมื่อวันที่ 6 -7 ตุลาคม 2557
ครูต่างชาติโรงเรียนศรีวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนปัณณวิชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าอบรม " เทคนิคการสอน Phonics ให้กับผู้เรียน" ที่รร.ประสาทวิทยานนทบุรี เมื่อวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2557
ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม รร.สยามคอมพิวเตอร์และภาษา เยี่ยมชมการสอนภาษาอังกฤษและการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาแบบธรรมชาติ  (Nature Language Approach)
วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ.นนทบุรี อบรม " Multi- Professional Teachers " โดยงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศืกษาเอกชน เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรการศืกษา ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557
ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบเข้าอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์เพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2557 โดย โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้ความอนุเคราะห์ เป็นศูนย์จัดอบรมในครั้งนี้
ผู้บริหารโรงเรียนอยู่วิทยา อ.เมือง จ.น่าน เข้าเยี่ยมชมดูการจัดกิจกรรมดนตรีพัฒนาอัจฉริยภาพ ครูอ๊อด คีรีบูน / กิจกรรมจิตศึกษา ระดับอนุบาล เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557
เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามประเมินผลการอบรมขยายผลการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูระบบทางไกล ETV ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) ในฐานะที่โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนเอกช อำเภอบางกรวย จังหวัดนนนทบุรี เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แลัคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีในฐานะศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จ.นนทบุรี ของ สช. กระทรวงศึกษาธิการ จั (ฉบับปรับปรุง) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูทางไกลปีที่ 3 ให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557 โดยมี ครุปรียา เภาหิงค์ ครูนราธิป วัฒนสังสุทธิ์ ครุเพ็ญพร อินทร์ศวร ครูสุลินดา สุทธิสาร ครูริญญ์รภัส รุ่งหิรัญภาณุพงศ์ ครูนัดดาวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
ครูสอนภาษาอังกฤษ ครูบรรณารักษ๋ พร้อมผู้บริหาร โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา เยี่ยมชมและสังเกตการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม Story- Based Programme " My First English Adventure" เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557
ผู้บริหารโรงเรียนราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมดูงานการจัดการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ Story - Based Programme ด้วยนวัตกรรม "My First English Adventure" ด้วยวิธี Bottom Up เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
คณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี   โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์  โรงเรียนกุมุทมาส  โรงเรียนมงคลวิจิตรศึกษา และโรงเรียนประถมพฤกษา  เข้าอบรมเทคนิคการสอน Comprehensive Skill การตั้งคำถามแบบ Bloom's Taxonomy ในหลักสูตร My First English Adventure โดย วิทยากร อ.สุจิตรา โตตาบ และ Ms.Cielo T.Granada เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
คณะครูต่างชาติ และคณะครูชาวไทย โรรียนเอกชน  เข้าอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการ Whole language และ Phonics Approach ด้วย Story-Based Program-My First English Adventure วันที่ 26-27เมษายน 2557 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
คณะครู และผู้บริหาร โรงเรียนอยู่วิทยา อ.เมือง จ.น่าน เข้าศึกษาดูงานและรับการอบรม การสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ Story-Based Program หลักสูตร My First English Adventure เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2557
คณะครูชาวต่างชาติ จากโรงเรียนเอกชน เข้าอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการ Whole language และ Phonics Approach ด้วย Story-Based Program-My First English Adventure วันที่ 19-20 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
เจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ บริษัท PPC Perfect Publishing Co. ซึ่งเป็นตัวแทนหลักสูตร My First English Adventure ของอิสราเอลในประเทศ ขอเข้าดูกิจกรรมการสอน Emergent Literacy ซึ่งเป็นระดับของเด็กเตรียมอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557
คณะผู้บริหาร และ ครู โรงเรียนวิทยาสาธิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมจิตศึกษา การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เด็กปฐมวัย และการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีภาษาสมดุล ( Balanced Literacy ) ทฤษฎีพหุปัญญาแห่งการเรียนรู้ ( Multiple Intelligences ) ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  โรงเรียนเอกชน จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557
ผู้บริหารโรงเรียนพรหมาอนุสรณ์ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  โรงเรียนเอกชน จ.นนทบุรี ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใชทฤษฎีภาษาสมดุล ( Balanced Literacy ) และทฤษฎีพหุปัญญาแห่งการเรียนรู้ ( Multiple Intelligences ) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้บริหาร และ ครู โรงเรียนธรรมิสลาม  ท่าอิฐ จ.นนทบุรี  ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมจิตศึกษา  (โครงการบ่มเพาะปัญญาภายใน) และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย  โดยใช้ทฤษฏีภาษาสมดุล ( Balanced Literacy ) และทฤษฏีภาษาสมดุลแหล่งการเรียนรู้ ด้วยหลักสูตร My Fisst English Adventure  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจุติพร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจุติพร  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี   เข้าชมการจัดกิจกรรม  โดยใช้นวัตกรรม  My First  English  Adventure ซึ่งใช้ทฤษฎี  Whole  Nature  Language  และ Balanced Literacy  ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  โรงเรียนเอกชน   จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่  29  มกราคม  2557 
คณะผู้ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน  เข้าประเมินโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  โรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี  เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง  เม่ื่อวันที่  28  มกราคม  2557
ผู้บริหารโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์  อ.เมือง  จ.แพร่  

เข้าชมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม  My  First  English  Adventure  โดยใช้ทฤษฎีภาษาแบบธรรมชาติ  และภาษาสมดุล  ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  โรงเรียนเอกชน  จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่  24  มกราคม  2557

ผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ  London   English   Language   จ.นนทบุรี   เข้ารับฟังการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  โรงเรียนเอกชน   จ.นนทบุรี   เพื่อนำแนวทางไปปรับการจัดหลักสูตรในสถาบันต่อไป  เมื่อวันที่  20-21  มกราคม  2557

ผู้บริหาร ที่ปรึกษา โรงเรียนวิทยาสาธิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เข้าเยี่ยม ชมการจัดกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรมตามแนวทางพหุปัญญา พัฒนาเด็กด้านต่างๆ ของโรงเรียนประสาทวิยานนทบุรี  โรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 จ.นครสวรรค์ , ศึกษานิเทศน์ , ผู้บริหาร , คณะครู โรงเรียนอนุบาลหนองบัว โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส ศึกษาดูงานกิจกรรมปฐมวัย ด้านจิตศึกษา พหุนวัตกรรมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี ภาษาสมดุล (อังกฤษ , ไทย , จีน) และระบบการบันทึกกิจกรรม และพัฒนาของผู้เรียน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556
คณะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านพฤกษา  และโรงเรียนประถมพฤกษา อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน
การจัดการเรียนการสอนตามแนวนวัตกรรมรูปแบบพหุปัญญาและการจัดกิจกรรมจิตศึกษาพร้อมทั้งดูเอกสารเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จากสมศ.เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศรีวิทยา จ. ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรมเพื่อทำความเข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรม วิธีสอนในนวัตกรรมหลักสูตร My First English Adventure วันที่ 30 และ 31 ตุลาคม 2556 โดยวิทยากร โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี Ms. Cielo T. Granada และ ผอ.สุจิตรา โตตาบ
ผู้บริหาร และ ทายาทผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเครือข่ายการใช้นวัตกรรมหลักสูตร My First English Adventure ได้แก่ โรงเรียนปรียาโชติ , โรงเรียนนิมิตรศึกษา จ. นครสวรรค์ , โรงเรียนผดุงวิทย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ , โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา จ.สุโขทัย , โรงเรียนปัณณวิชญ์ จ. พระนรศรีอยุธยา , โรงเรียนศรีวิทยา อ. บาปะกง จ. ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนาการบริหารจัดการ โดยใช้หลักสูตร MFEA เป็น KM (Knowledqe Management ) ในโรงเรียน เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2556
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ อ.บางเขน กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยและการใช้นวัตกรรมด้านสุนทรียภาพ คีรีบูนจีเนียสมิวสิค นวัตกรรม ด้านคณิตศาสตร์ นวัตกรรม My First English Adventure นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน ที่ใช้พหุนวัตกรรมการศึกษาตามแนวทางพหุปัญญา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต โรงเรียนปิยะฉัตร โรงเรียนศิริมงคลศึกษา พร้อมด้วยคณะครูต่างชาติ ที่มีความประสงค์ จะพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการสอน การประเมิน เข้าอบรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร MFEA กับวิทยากร Ms. Cielo  T. Granada เมื่อวันที่ 6 และ 13 ตุลาคม 2556

ครูหัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัย และประถมศึกษา พร้อมทั้งผู้บริหาร โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา ดอนเมือง เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดกิจกรรม / โครงการ ของฝ่ายต่างๆ ทั้งฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายธุรการ-การเงิน /ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายบริหารวิชาการทั้งปฐมวัยและประถมศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556
คณะครูระดับปฐมวัย โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
 
 อ.หลังสวน จ.ชุมพร เข้าศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม
 
ทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
 
ทักษะการพัฒนาภาษาสมดุล Energent and Balanced Literacy
 
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556
คณะผู้บริหารและครูระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โรงเรียนบริบูรณศิลป์ศึกษา ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 
เข้าศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม "จิตศึกษา" ใน "โครงการบ่มเพาะปัญญาภายใน" และ
 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสอดแทรกการบริหารจิต รวมถึงการเชื่อมโยงการเรียนรู้
 
ของเด็กโดยใช้กระบวนทางภาษาสมดุล เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 33 คน เข้าร่วมปรึกษาหารือ 

และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การจัดหลักสูตร " Teaching Thai as a Foreign Language " 

โดยวิทยากร อ.เสริมสุข  ศรีสุพรรณดิฐ ผู้ร่างหลักสูตร และเป็นหัวหน้า 

โครงการ การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 

ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (University  Kebangsaan  Malaysia )  

ทั้งนี้เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร เพื่อตอบรับ AEC ในอนาคตอันใกล้นี้

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ในฐานะศูนย์การอบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี ของ สช. กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูทางไกล ปีที่ 2 ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2556  โดยมีครู สุลินดา สุทธิสาร  ครูสุวิมล พุ่มไสว  เป็นวิทยากรในการอบรม
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  ในฐานะศูนย์การอบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี ของ สช. กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูทางไกล ปีที่ 2 ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2556  โดยมีครู ปรียา เภาหิงค์  ครูนราธิป วัฒนสังสุทธิ์  ครูจรรยา  แก้วจินดา  เป็นวิทยากร
คณะครูโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ร่วมกันวิเคราะห์โครงการและกิจกรรม ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับมาตราฐานและตัวบ่งชี้ ทั้งด้านการศึกษาปฐมวัยและด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2556 โดยมีคณะผู้บริหารและครูหัวหน้าฝ่าย โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา อ.บางเขน กรุงเทพมหานคร ขอเข้าร่วมศึกษาแนวทางการจัดโครงการทั้งด้านครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ครูวิทยากร โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 1.นางสาวปรียา เภาหิงค์ 2.นางสาวจรรยา แก้วจินดา และวิทยากรจากสถาบันดนตรีคีรีบูนจีเนียสมิวสิค นางสาวจรรยา เนตรหิน ร่วมกันเป็นวิทยากรครูวิทยากร โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 1.นางสาวปรียา เภาหิงค์ 2.นางสาวจรรยา แก้วจินดา และวิทยากรจากสถาบันดนตรีคีรีบูนจีเนียสมิวสิค นางสาวจรรยา เนตรหิน ร่วมกันเป็นวิทยากรจัดการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับป.3เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ จากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรีซึ่งนางสุจิตรา โตตาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ รวม 3 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 21-23 มิถุนายน 2556/ 28-30 มิถุนายน 2556 / 5-7 กรกฎาคม 2556

คณะครูโรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ จ.นนทบุรี ขอเข้าชมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยนวัตกรรม My First English Aduenture ซึ่งมีความโดดเด่นในการสร้างองค์ความรู้และการแสดงออกทางด้านภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556

ท่าน ดิเรก ถึงฝั่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการพิจารณาผลงาน ขอเข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556 ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556

ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีและโรงเรียนปิยฉัตร ร่วมอบรมการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
ผู้บริหารโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ดอนเมือง กรุงเทพมหานครเข้าดูงานการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพคีรีบูน และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระบบเชิงกระบวนการด้วย Story - Based Learning
 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนปัณณวิชญ์ จ.อยุธยาเข้าดูงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาวิธีคิดเชิง Mind Set การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้นิทานเป็นฐาน (Story - Based Learning) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556

อ.ชรอยวรรณ  ประเสริฐผล  น.ศ.ปริญญาเอก  พร้อมด้วยดร.ณัฏฐ ชาติมูล ผอ. รร. บ้านห้วยกอกพัฒนา จ.ตาก สัมภาษณ์ ผอ. สุจิตรา  โตตาบ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ สาขาการท่อเที่ยวและโรงแรม ขอเข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการเพื่อฝึกทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ให้กับเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงวิชาการเพื่อฝึกทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ให้กับเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556

 คณะครูปฐมวัยโรงเรียนเทพพิทักษ์ อำเภอบางบัวทอง สังกัด สพป. นนทบุรีเขต 2 เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเชี่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรม 6 กิจกรรมหลักของเด็กประถมวัยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสาธิตพัฒนาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนวบูรณาการ ตามแนวทางพหุปัญญา ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนปรียาโชติ จ.นครสวรรค์และโรงเรียนศรีสำโรงวิทยา จ.สุโขทัย เข้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านภาษา วิทย์ คณิต  ศิลปะ และกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะของโรงเรียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555

 

คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลทินนโชติ จ.ปทุมธานี และอนุบาลปานตะวัน กรุเทพมหานคร พร้อมด้วยผศ. สถิรนันท์ อยู่คงแก้ว นักวิชาการอิสระ เข้าเยี่ยมชมแนวการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพหุปัญญาแห่งการเรียนรู้ปฐมวัย เมื่อวันที่  

คณะครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน การแก้ปัญหาจัดหลักสูตรในชั้นเรียน ของการใช้หลักสูตร My First English Adventure เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555

 

ผู้บริหารโรงเรียนศรีวิทยา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบ ๓ จากสมศ.   ในวันที่  13 มิถุนายน 2555

 คณะครูโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์  อ.เมือง จ. นนทบุรี   รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย My First English Adventure  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555

 

โรงเรียนปิยะฉัตร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  ผู้บริหารนำคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้ามารับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรรม My First English Adventure 

ให้เกิดประสิทธิภาพ  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555

 

คณะผู้บริหาร และกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งเป็นโรงเรียนระดับปฐมวัย เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ด้านภาษาอังกฤษ  (My First English Adventure)  ด้านวิทยาศาสตร์( โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย )  และด้านดนตรี/กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (Keereeboon Gerius Music) ของโรงเรียนเพื่อนำไปพัฒนาการจัดหลักสูตรต่อไป เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2555

 

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลโมเน่ต์ อ.เมือง จ.สุโขทัย เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการจักกิจกรรมภาษาอังกฤษด้วยวิธีธรรมชาติ (Nature Approach) โดยใช้นิทานเป็นฐาน

 (Story Based Programme) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555

 

      ผู้บริหารและคณะครูสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนกุมุทมาส  ขอศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จากการใช้สื่อการเรียนรู้ เพื่อเชื่อมโยงกับการใช้แบบฝึกกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นรายบุคคล  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

โรงเรียนศรีวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา นำคณะครูต่างชาติ และฝ่ายวิชาการ ขอคำแนะนำการใช้หลักสูตร ภาษาอังกฤษ My First English Adventure เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555

ผู้บริหาร โรงเรียนกุมุทมาส และ โรงเรียนปิยะฉัตร จ.นนทบุรี เข้าเยี่ยมชม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรภาษาอังกฤษ  My First  English  Adventure   เพื่อนำไปพัฒนาในโรงเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555

นางสุจิตรา โตตาบ  (หัวหน้าศูนย์อบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี / นายรณชัน  ถมยาปริวัตร (ครูอ๊อดคีรีบูน) / นางสาวจรรยา  แก้วจินดา  ในฐานะครูผู้ำนำศูนย์อบรม ให้การอบรมครู รุ่นที่  1เมื่อวันที่ 7 , 8, 14, 15 กันยายน 2554 
ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 
  คณะครูโรงเรียนวัฒนพฤกษา อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี   เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน
  และกิจกรรมตามแนวทางพหุปัญญา  พร้อมขอคำปรึกษาในการเตรียมเอกสาร
  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 สมศ.
  วันอังคารที่   23  สิงหาคม  2554
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬาสัมพันธ์
เพื่อเป็นการสาธิตวิธีการตัดสินกีฬาประเภทต่าง  ๆ (วันที่  7 กันยายน 2554)
ผู้บริหาร   คณะครูโรงเรียนศรีวิทยา  โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา  โรงเรียนธีราวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต  และโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร  เยี่ยมชมดูการบริหารจัด
การเรียนการสอน และดูเอกสารการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3 
วันที่  19   สิงหาคม   2554  
 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวังขนายทายิการราม  โรงเรียนปิยะฉัตร  โรงเรียนเทพพิทักษ์
 โรงเรียนธีรานุรักษ์  และโรงเรียนกุมุทมาส  เข้าดูการเรียนการสอนหลักสูตร  My  First  Adventure
 และเข้ารับการอบรมการสอนหลักสูตร  วันที่  10  สิงหาคม  2554 
    ผู้บริหารและครูโรงเรียนกุมุทมาส  โรงเรียนปิยฉัตร  และโรงเรียนเทพพิทักษ์
    เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  My First English Adventure / ศูนย์วิทยาศาสตร์ / ศูนย์คณิตศาสตร์
    และการเรียนดนตรีหลักสูตร  Keereeboon Genius Music  พร้อมดูเอกสารเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จาก สมศ. ในวันที่ 22 ก.ค.2554
ผศ.สถิรนันท์  อยู่คงแก้ว  นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาปฐมวัย  และเป็นที่ปรึกษา
ในการปรับหลักสูตรให้กับโรงเรียน นำ อ.นิพนธ์  บริเวธานันท์ หน.ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เข้าเยี่ยมชมการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย
และนวัตกรรมที่โรงเรียนใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  วันที่  23  พฤษภาคม  2554
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พร้อมกับกรรมการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการกองการศึกษานำคณะครูของเทศบาล เข้าศึกษาดูงานการใช้นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และการงานเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
รวมทั้งสุนทรียภาพดนตร ศิลปะของโรงเรียน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมอุทิศพร้อมคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  และการงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้าชมการดำเนินงานของโรงเรียนในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน  Science  and  Technology  learning  Development  ด้วยวิธีการ  Constructionism  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2554

ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล หัวหน้าคณะทำงาน  อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  พระนครเหนือ  อุปนายกสมาคมวิชาการ

หุ่นยนต์ไทย  และผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แบบลงมือปฏิบัติจริง  ให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และองค์ความรู้อย่างยั่งยืน  ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2554

คณะครูโรงเรียนธรรมมิสลามท่าอิฐ  ขอศึกษาดูงาน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยใช้โปรแกรม English Adventure  
ในระดับอนุบาล - ประถมศึกษา  วันที่  13  ธันวาคม  2553
คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี  จำนวน 12 ท่าน  ขอเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนปฐมวัย
การสอนภาษาอังกฤษ  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  และการบูรณากการเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 9 ธันวาคม  2553

ผู้บริหาร  และคณะครูโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย  อ.หลังสวน    จ.ชุมพร  

ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่  28  ตุลาคม 2553

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคาสิโอ  (Casio)  ประเทศญิ่ปุ่น  Mr. S. Shihata  เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีระดับประถมศึกษาและโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  เมื่อวันที่  2  กันยายน  2553
ผศ.ดร. อุบล  เลี้ยววาริณ และคณะ รศ.ดร.ช่วงโชติ  พันธุเวช 
นำคณะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา  วันที่  5  สิงหาคม  2553
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เข้าศึกษารูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยแบบพหุปัญญา  
วันพฤหัสบดีที่ 15  กรกฎาคม  พ.ศ.2553 
คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  7  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ MFEA ( My First English Adventure)
   อบรมการใช้หลักสูตร และวิธีสอน  ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี  วันที่  6  พฤษภาคม  2553

23-24  เมษายน 2553  คณะครูโรงเรียนปรียาโชติ  อำเภอตาคลี  จัดหวัดนครสวรรค์  และคณะครู  สถาบันดนตรีสุนทรียภาพคีรีบูน  เข้าอบรมเรื่อง  " กิจกรรมพัฒนาภาษาและเทคนิคการสร้างสมุดเล่มใหญ่ (Created Big Book ) ระดับประถมวัย -ประถมศึกษา"
7-9 เมษายน 2553  คระครูโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยาและศิริวัฒน์วิทยา  อำเภอวิเชียรบุรี  จ. เพชรบูรณ์  เข้าศึกษาดูงานการจัดรูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และการเรียนภาษาด้วยทฤษฎีภาษาสมดุลทั้งภาษาไทย และภาษอังกฤษ
18 - 19  มีนาคม  2553  ครูโรงเรียนอนุบาลเข็มทอง  กรุงเทพมหานคร  เข้ารับการอบรมเรื่อง  "ปฏิบัติการยุทธศาสตร์และกระบวนการของครู เพื่อพัฒนาเข้าปฐมวัยให้เกิดพุทธปัญญา"  กับ ผอ. สุจิตรา โตตาบ ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

คณะผู้บริหาร  ครู  โรงเรียนปรียาโชติ  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์  เข้าดูงานการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพหุปัญญาด้วยนวัตกรรมการศึกษา  เมื่อวันที่  20  มกราคม  2553

สภาวัฒนธรรมไทยแห่งสหราชอาณาจักรและอธิบการบดีวิทยาลัยพลศึกษาเข้าเยี่ยมโรงเรียน
และทำแผนงานมอบให้โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีดำเนินโครงการสอนมวยไทยให้เยาวชน
ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบวรพรรณเข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมและการใช้นวัตกรรมการศึกษา  ระหว่างวันที่  28 - 29  กันยายน  2552

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สุคธทรัพย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สิริ กาญจนาสี
นำนิสิตแขนงวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับดุษฏีบัณฑิตจำนวน 5 คน เข้ามาศึกษาดูงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรดีเด่น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับแขนงวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
คณะครูโรงเรียนรัตนไพศาล อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมการใช้สื่อด้านคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์

และเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "สอนอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะพุทธิพิสัย"
วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2552
นางบวรพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบวรพรรณศึกษา อ.เมือง จ.นนทบุรี
นำคณะครูเข้าศึกษาดูงานและการสอน English Adventure
วันที่  20 พฤษภาคม 2552 

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านนวัตกรรมการศึกษา 13 กรกฎาคม 2552

Dr. Yael Bejarano  นักวิชาการและผู้เขียนนวัตกรรม  My  First  English  Adventure  และ  The  Adventure  of  Lucy  and  Tony  เข้าเยี่ยมชมวิธีการสอน  และการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนเมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2552
ดร.โอฬาร  ไชยประวัติ ที่ปรึกษา สมศ. และ ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง นักวิจัยอาวุโส  สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังเข้าเยี่ยมชมการจัดใช้กิจกรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และกลุ่มสาระอื่น  ๆ   ของโรงเรียน  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2552
โรงเรียนบรรจบรักษ์  จังหวัดปทุมธานี  เข้าศึกษาดูงานกล่มสาระภาษาต่างประเทศ 
วันที่  17 - 19  สิงหาคม  2552
-          โรงเรียนสาธิตราชภัฎนครสวรรค์  เข้าศึกษาดูงานการใช้นวัตกรรมหลักสูตร  “My  First  English  Adventure”  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2551
 
      -          โรงเรียนอนุบาลเข็มทอง  เข้าศึกษาดูงานการจัดศูนย์การเรียนรู้  MILES 
              เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม      2551 
 
     -          โรงเรียนรัตนไพศาล  นำคณะครูเข้าศึกษาดูงานและสังเกตการณ์เรียนการสอนเมื่อ
             วันที่  10  มิถุนายน  2551 
 
     -          โรงเรียนเทศบาลนครนนทบุรีวิทยา 1  วัดท้ายเมือง  ขอเข้าศึกษาดูงาน โครงการกิจกรรม
              การเรียนรู้ของระดับอนุบาล ในวันที่  28  กรกฎาคม  2551 
 
-      วันที่ 8 ตุลาคม  2551  คณะครูโรงเรียนอนุบาล ยุวัจฉรา  จ.นนทบุรี  ขอเข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา
 
-     บริษัทมัลติเอคูเคชั่น  จำกัด  ขอเข้าทดลองสอนการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ  MFEA  กับ
      นักเรียนชั้นอนุบาล  1/2   วันที่  5  กุมภาพันธ์   2551
 
-   โรงเรียนบรรจบรักษ์  จ.ปทุมธานี   ขอเข้าศึกษาดูงานการใช้นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
     My  First  English  Adventure  จากประเทศอิสราเอล  วันที่  20  กุมภาพันธ์  2551
 
-   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์   ขอเข้าสังเกตการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
    MFEA  เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่  1 
    วันที่  8   พฤษภาคม  2551
 
-   โรงเรียนนครนนท์วิทยา  1  วัดท้ายเมือง  นำผู้บริหาร  คณะครูชั้นอนุบาลและฝ่ายวิชาการมา
     เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียน  วันที่  28   กรกฎาคม  2551
 
-  โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา  ขอดูงานเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและพัฒนา
    มาตรฐานการเรียนการสอน  วันที่  25  สิงหาคม  2551
 
-   ธนาคารทหารไทยจำกัด   (มหาชน)   สาขาท่าพระขอเข้าร่วมกิจกรรม  วันย้อนรอยไทย 
    วันที่  24  กันยายน  2551
 
-  บริษัทมัลติเอคูเคชั่น  จำกัด  ขอใช้สถานที่และให้ผู้อำนวยการสุจิตรา  โตตาบ  เป็นวิทยากรใน
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ  "หลักสูตรภาษาอังกฤษ  MFEA" ให้กับโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม
    ดังกล่าววันที่  24  ตุลาคม  2551
 
-  โรงเรียนอนุบาลยุวัจฉรา    จ.นนทบุรี  ขอเข้าสังเกตการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
    ตามแนวประเทศอิสราเอล   วันที่  8  ตุลาคม  2551
 
-   โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา   กรุงเทพมหานคร   ขอเข้าดูงานเพื่อปรับปรุง  หลักสูตร  และกิจกรรม
     การเรียนการสอน  วันที่  17  ตุลาคม  2551
 
-     โรงเรียนเอี่ยมพานิชวิทยา     กรุงเทพมหานคร  ขอเข้าดูการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษาทุกกล่มสาระ  เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2551
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02 -447 5949   โทรสาร. 02-8815921