ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สำหรับนักเรียนฝึกสมองเรียนรู้บูรณาการ
กำลังออนไลน์4คน
ผู้ชมวันนี้513คน
ผู้ชมเมื่อวาน216คน
ผู้ชมเดือนนี้5070คน
ผู้ชมเดือนก่อน16440คน
ผู้ชมทั้งสิ้น476225คน
ผลงานนักเรียน

สรุปผลการทดสอบ  PRE – ประถมศึกษา  และ  LAS – NT & O NET   ป.2 ป.6  ประจำปีการศึกษา  2553

*****************************************************************************

 

ระดับจังหวัด   คณิตศาสตร์   PRE – ประถมศึกษา 

*              อันดับที่  5                             เด็กชายณัฐสิทธิ์                   สาสงเคราะห์       ป.3                                   

*              อันดับที่  5                             เด็กหญิงชนากานต์             ภู่พัทน์                   ป.4

 

ระดับจังหวัด   ภาษาไทย   PRE – ประถมศึกษา 

*              อันดับที่  1                             เด็กชายนิธิศ                         สุกขชาติ                ป.2

*              อันดับที่  1                             เด็กชายอรรถ                        ทวีกุล                     ป.2

*              อันดับที่  2                             เด็กหญิงศุภิสรา                   นุชนนทรี              ป.3                                   

*              อันดับที่  3                             เด็กหญิงธัญลักษณ์              ปงกันคำ                ป.2

*              อันดับที่  4                             เด็กชายธนวรรษ                  เวชพันธ์                ป.5

*              อันดับที่  6                             เด็กหญิงพาทิศา                   เอี่ยมสอาด             ป.3    

*              อันดับที่  9                             เด็กหญิงศุภาพิชญ์              ครุปิติ                      ป.3    
                               

ระดับจังหวัด   วิทยาศาสตร์   PRE – ประถมศึกษา

*              อันดับที่  2                             เด็กชายนิธิศ                         สุกขชาติ                ป.2

*              อันดับที่  2                             เด็กชายอรรถ                        ทวีกุล                     ป.2

*              อันดับที่  2                             เด็กหญิงชนินาถ                  บุญศิริ                    ป.6

*              อันดับที่  4                             เด็กชายณัฐสิทธิ์                   สาสงเคราะห์       ป.3

*              อันดับที่  4                             เด็กชายจิรายุ                         เกิดทอง                 ป.6     

*              อันดับที่  4                             เด็กหญิงณัฐชิตา                  นุชหมอน              ป.6                       
*              อันดับที่  6                             เด็กชายกรกฎ                       จันดี                        ป.3                                   

*              อันดับที่  6                             เด็กชายปณิธาน                   ละเอียดดี               ป.6                                   

 
ระดับจังหวัด   สังคมศึกษา ฯ   PRE – ประถมศึกษา 

*              อันดับที่  1                             เด็กชายอรรถ                        ทวีกุล                     ป.2

*              อันดับที่  4                             เด็กชายธนวรรษ                  เวชพันธ์                ป.5                                   

*              อันดับที่  6                             เด็กชายนิธิศ                         สุกขชาติ                ป.2

*              อันดับที่  7                             เด็กชายกรกฎ                       จันดี                        ป.3                                   

 
ระดับจังหวัด   ภาษาอังกฤษ   PRE – ประถมศึกษา

*              อันดับที่  1                             เด็กชายณชกร                      รุ่งสุวรรณสกุล     ป.2

*              อันดับที่  9                             เด็กชายอรรถ                        ทวีกุล                     ป.2                                   

*              อันดับที่  9                             เด็กชายธนวรรษ                  เวชพันธ์                ป.5

 
ระดับจังหวัด  คะแนนรวม   PRE – ประถมศึกษา 

*              อันดับที่  1                             เด็กชายอรรถ                        ทวีกุล                     ป.2                                   

*              อันดับที่  3                             เด็กชายนิธิศ                         สุกขชาติ                ป.2

*              อันดับที่  6                             เด็กชายณัฐสิทธิ์                   สาสงเคราะห์       ป.3 

*              อันดับที่  7                             เด็กชายธนวรรษ                  เวชพันธ์                ป.5           
*              อันดับที่  8                             เด็กชายกรกฎ                       จันดี                        ป.3                                   

 

ระดับจังหวัด   คณิตศาสตร์     LAS – NT & O NET  

*              อันดับที่  5                             เด็กหญิงลักษิกา                   อภิชาติโยธิน        ป.5

*              อันดับที่  6                             เด็กหญิงญาณิศา                  สังข์ขาว                 ป.3

*              อันดับที่  7                             เด็กหญิงชัญญานุช             ศิริพรนพคุณ        ป.4

*              อันดับที่  8                             เด็กชายณัฐสิทธิ์                   สาสงเคราะห์       ป.3 

*              อันดับที่  8                             เด็กหญิงศุภาพิชญ์              ครุปิติ                     ป.3                                          
*              อันดับที่  9                             เด็กชายอรรถ                        ทวีกุล                     ป.2                                    
 
ระดับจังหวัด   ภาษาไทย     LAS – NT & O NET  

*              อันดับที่  1                             เด็กหญิงดวงกมล                สู่สกุล                     ป.3

*              อันดับที่  3                             เด็กชายนิธิศ                         สุกขชาติ                ป.2

*              อันดับที่  3                             เด็กชายณภัทร                      วันณรงค์ชัย          ป.2

*              อันดับที่  3                             เด็กหญิงธยาน์                      ทองเทพ                ป.4                                   

*              อันดับที่  9                             เด็กหญิงศุภิสรา                   นุชนนทรี              ป.3                                   

*              อันดับที่  9                             เด็กชายณัฐสิทธิ์                   สาสงเคราะห์        ป.3                                   

*              อันดับที่  9                             เด็กชายสิทธิศักดิ์                 ชมชื่น                     ป.3

*              อันดับที่  9                             เด็กหญิงมัสลิน                    วรรณประเวศ        ป.3                                   

 
ระดับจังหวัด   วิทยาศาสตร์     LAS – NT & O NET

*              อันดับที่  1                             เด็กชายอรรถ                        ทวีกุล                     ป.2                                   

*              อันดับที่  1                             เด็กหญิงพรรณนิภา            ทองเพ่งพิศ           ป.2  

*              อันดับที่  1                             เด็กหญิงชนากานต์             ภู่พัทน์                   ป.4

*              อันดับที่  1                             เด็กชายชวิน                         สุภาวิมล                ป.5

*              อันดับที่  1                             เด็กชายวรรณธัช                  บุตรทองดี             ป.5

*              อันดับที่  3                             เด็กชายนิธิศ                         สุกขชาติ                ป.2

*              อันดับที่  3                             เด็กหญิงเพียงขวัญ              หรั่งปราง              ป.2

*              อันดับที่  3                             เด็กหญิงธัญลักษณ์              ปงกันคำ                ป.2

*              อันดับที่  3                             เด็กชายอธิป                          คำคง                      ป.4

*              อันดับที่  3                             เด็กชายกานต์ธวัฒน์           ชัยชวินทร์             ป.5

*              อันดับที่  3                             เด็กชายคุณานนท์                ตั้งเสริมกิจสกุล    ป.5

*              อันดับที่  3                             เด็กหญิงวัชรพร                   ประยูรทรัพย์        ป.5

*              อันดับที่  5                             เด็กหญิงศุภาพิชญ์              ครุปิติ                     ป.3 

*              อันดับที่  5                             เด็กหญิงชนากานต์             ภู่พัทน์                   ป.4

*              อันดับที่  7                             เด็กหญิงณัฐสิมา                  นวลศรี                   ป.5                                   

*              อันดับที่  8                             เด็กชายณภัทร                      วันณรงค์ชัย          ป.2

*              อันดับที่  8                             เด็กชายอภิศักดิ์                    รักท้วม                   ป.2

*              อันดับที่  8                             เด็กชายสิทธา                       อนัญญาเขต          ป.2                                   

 

ระดับจังหวัด   สังคมศึกษา ฯ     LAS – NT & O NET

*              อันดับที่  3                             เด็กชายนิธิศ                         สุกขชาติ                ป.2

*              อันดับที่  3                             เด็กชายวรรณธัช                  บุตรทองดี             ป.5

*              อันดับที่  6                             เด็กชายอรรถ                        ทวีกุล                     ป.2  

*              อันดับที่  6                             เด็กหญิงวรรษมล                 วุฒิเอกอนันต์       ป.5

*              อันดับที่  6                             เด็กหญิงทิพเก้า                    พุ่มเรือง                 ป.5   

 
ระดับจังหวัด   ภาษาอังกฤษ     LAS – NT & O NET   

*              อันดับที่  1                             เด็กชายธนวรรษ                  เวชพันธ์                 ป.5

 
ระดับจังหวัด   สุขศึกษา ฯ     LAS – NT & O NET   

*              อันดับที่  1                             เด็กชายอรรถ                        ทวีกุล                     ป.2

*              อันดับที่  1                             เด็กหญิงธัญลักษณ์              ปงกันคำ                ป.2                                   

*              อันดับที่  1                             เด็กชายณัทปยุต                   จุฑากิตติกูล           ป.3

*              อันดับที่  4                             เด็กชายณัฐสิทธิ์                   สาสงเคราะห์       ป.3                                   

 
ระดับจังหวัด   คะแนนรวม   LAS – NT & O NET   

*              อันดับที่  1                             เด็กหญิงญาณิศา                  สังข์ขาว                 ป.3

*              อันดับที่  2                             เด็กชายอรรถ                        ทวีกุล                     ป.2 

*              อันดับที่  2                             เด็กชายณัฐสิทธิ์                   สาสงเคราะห์       ป.3                                 
*              อันดับที่  3                             เด็กชายนิธิศ                         สุกขชาติ                ป.2

*              อันดับที่  4                             เด็กหญิงศุภิสรา                   นุชนนทรี              ป.3                                   

*              อันดับที่  8                             เด็กหญิงพรรณนิภา            ทองเพ่งพิศ           ป.2

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 31/71 Next »

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02 -447 5949   โทรสาร. 02-8815921